Δερματολογία

knidosi

Κνίδωση

Εισαγωγή Οι πομφοί (ή “πετάλες” στην καθομιλουμένη) είναι ερυθρές εξοιδήσεις…