Ο ΙΣΑ ζητά το ποσοστό και τον αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό επί του οποίου εκδόθηκε το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback)

isa Κύριε Πρόεδρε,

 

Όπως σας είναι γνωστό έχετε αποστείλει σε πολλούς ιατρούς μέλη μας «ενημέρωση» για το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback), προκαλώντας ιδιαίτερη αναστάτωση.

 

Σύμφωνα με την Υ. Α/οικ 77307/2013 (ΦΕΚ 2045 Β’ 22.08.2013) ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί ανά μήνα σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που ο ιατρός  υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους τους.  Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς  ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates), τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα.

 

Πλην όμως, οι σχετικές διατάξεις δεν αναφέρουν το ποσοστό ούτε τον αλγόριθμο,  σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό επί του οποίου εκδίδεται το ποσό αυτόματης επιστροφής, ούτε βεβαίως έχει εκδοθεί άλλη σχετική Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ποσοστού, παρά ταύτα σπεύσατε να αποστείλετε τις σχετικές ενημερώσεις.  Δεδομένου δε οτι σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της 1 μηνός προθεσμίας για την καταβολή του clawback , απο την ημερομηνία που θα αποσταλεί   η τελική έγγραφη ατομική ειδοποίηση , η οποία επίκειται αφού γίνει η εκκαθάριση των οφειλών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Ζητούμε, ως εκ τούτου σας καλούμε, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης να μας ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού επιστροφής.

Share

Be the first to comment on "Ο ΙΣΑ ζητά το ποσοστό και τον αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσοστό επί του οποίου εκδόθηκε το ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback)"

Leave a comment